Návod na membránové čerpadlo Shurflo s tlakovým spínačem


Návod na membránové čerpadlo Shurflo s tlakovým spínačem
Kategorie: Vše o vodě v karavanu
Datum:
Aktualizace: 2014-03-15
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Návod na ovládání a instalaci membránového čerpadla Shurflo RV Fresh Water Pump

Membránová čerpadla pro pitnou vodu byly vyvinuty pro rovnoměrný, stálý průtok v celém pracovním rozsahu s minimálním příkonem. Vyváženost vzhledu podtrhují použitá kuličková ložiska s dlouhou dobou životnosti. Každý motor je vybaven tepelnou pojistkou a všechny díly mají značku CE. I když jsou čerpadla vyrobena tak, aby se do nich nedostala voda, nejsou zabezpečena proti stříkající vodě. Při správné instalaci se RV čerpadla odmění dlouhým a tichým chodem. Shurflo vodní čerpadla splňují požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost dle nařízení EU 89/336/FEC a EN 55014 (1993). Shurflo si uvědomuje, že mnoho čerpadel je instalováno jako náhrada nefunkčních v existujících systémech. Následující návod je doporučením pro optimální provoz čerpadel.

Montáž čerpadla

Čerpadlo může být umístěno ve stejné výšce jako nádrž nebo až 1,8 m pod její úrovní a až 9 m daleko. Je požadováno suché místo se snadným přístupem. Čerpadlo nesmí být umístěno v menším prostoru než 0,03 m3, pokud není zajištěno dostatečné větrání. Zvýšená teplota okolí může aktivovat vestavěnou tepelnou ochranu a přerušit tak činnost čerpadla. Po snížení teploty se pojistka automaticky deaktivuje. Čerpadlo se může namontovat v jakékoli poloze. Pokud je namontováno svisle, je doporučena poloha tak, aby voda nemohla natéct do motoru. K upevnění použijte nerezové šrouby 8 mm. Použijte pevný podklad (silnou překližku) na omezení vibrací při provozu. Montážní nohy jsou použity pro odizolování čerpadla od podkladu – přílišné utažení, zploštění nebo použití větších šroubů snižují účinnost izolace proti vibracím a hluku.

Napájení čerpadla

Čerpadlo je napájeno ze samostatného okruhu jištěného pojistkou s hodnotou uvedenou na štítku motoru.

Spínač musí být pro proud vyšší jak 15 A a musí odpojovat + pól (červený).

Čerpadlo musí být uzemněno (- pól). Obě vedení (+ i -) musí mít stejný průřez. Ten je závislý na délce vedení. Doporučený průřez je 2,5 mm2, při délce vedení 6-15 m pak 4 mm2. Celkový proud vedením by neměl překročit 15 A. Pokud je čerpadlo použito ve spojení s jinými komponenty, proudová ochrana (pojistka, jistič) a vedení musí být dimenzovány na celkový proud v obvodu.

Připojení vody

Shurflo doporučuje připojit čerpadlo minimálně 30 cm dlouhými kusy 13mm vysokotlaké hadice. Nedoporučuje se provádět napojení umělohmotnými nebo neohebnými trubkami. Provozní vibrace čerpadla se mohou přes neohebné trubky přenášet dále, způsobovat hluk a mohou vést až k poruše ostatních komponentů. Doporučuje se použití 50-ti okého sítka pro odstranění cizích těles ze vstupu do čerpadla. Sítko Shurflo 1/B a 2/B má otočný zámek ke snadnému čištění, pokud je připojení provedeno pružnými hadicemi. Shurflo spojky, opatřené otočnými hroty umožňují snadné rozpojení a přístup. Spojky jsou opatřeny kuželovým těsněním – i při dotažení rukou dojde k dostatečně pevnému a těsnícímu spoji. Doporučuje se použití nerezových spon správné velikosti – proti případnému úniku vody.

Na poruchy způsobené vniknutím cizích částí do čerpadla se nevztahuje reklamace!

Časté spínání může způsobovat zvýšený zpětný tlak – na vině může být jedna nebo více následujících možností:

 • Vodní filtry a čističe nejsou na separátních vedeních
 • Trysky v bateriích a sprchách
 • Malý průměr hlavního vedení. Minimální průměr je 13 mm pro hlavní vedení
 • Více použitých ohybů (kolena, T kusy apod.)

Automatický vypínač

Trysky ve vedení mohou způsobovat časté spínání (Zap/Vyp cca 2 s) při malém průtoku. Tyto cykly je nutné minimalizovat – odstranění pulzního průtoku a prodloužení životnosti čerpadla. Pokud je nutné nastavení , otevřete baterii na malý průtok vody. Čerpadlo začne spínat – jeho vypnutý stav musí trvat 2 s a déle. Pokud je toto splněno, nechejte vše v původním stavu. Je-li cyklus rychlejší nastavte otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček (max 1,5 otáčky) chod pumpy cca 1 s a vypnuto cca 2 s. Pokud nelze tímto cyklus nastavit, je nutné odstranit trysky, zúžená místa anebo nainstalovat Shurflo Akumulátor.

Čištění

Rozvody čisté vody požadují pravidelnou údržbu – stálý průtok čisté vody. V závislosti na četnosti použití se doporučuje dezinfikování před uložením a před používáním po delší době odstavení. Rozvody s novými komponenty nebo s možnými kontaminovanými částmi se dezinfikují následovně:

 • Použijte následující metodu ke stanovení potřebného množství domácího bělidla k dezinfekci nádrže
 • Násobte objem nádrže v litrech 1 – výsledek je množství bělidla v mililitrech potřebného k dezinfekci nádrže.
 • Smíchejte vypočtené množství bělidla s dávkou vody.
 • Promíchejte roztok v nádrži a doplňte nádrž čistou vodou
 • Otevřete všechny kohoutky a nechejte vodu protékat, dokud není cítit chlór.
 • Normální koncentrace roztoku potřebuje 4 hodiny pro dezinfekci. Dvojnásobná koncentrace potřebuje pouze 1 hodinu.
 • Po vypršení potřebného času vypusťte nádrž. Naplňte nádrž čistou vodou a propláchněte všechny rozvody od dezinfekčního roztoku. (Jako bělidlo se myslí SAVO)

Zazimování

Pokud voda v systému zmrzne, může poškodit vedení a zničit čerpadlo. Na poškození tohoto charakteru se nevztahuje záruka! Jako nejlepší prevence proti takovýmto poruchám je kompletní vypuštění celého systému. Nicméně je možné použití netoxické nemrznoucí přísady pro čistou vodu – je k dostání u lokálních prodejců. Upozornění! Nepoužívejte nemrznoucí směs do automobilů k zazimování vodního systému! Je vysoce toxická! Její požití může skončit smrtí!

Pro důkladné vypuštění systému je nutné následující:

 • Vypusťte vodní nádrž. Pokud nádrž nemá výpustní ventil, otevřete naplno všechny kohoutky a cyklem 15 min provozu a 15 min nečinnosti vyčerpejte nádrž.
 • Otevřete všechny kohoutky, včetně nejnižšího příp. vypouštěcí ventil potrubí a
 • Za použití nádobky na zachycení zbylé vody odpojte čerpadlo od potrubí. Spusťte čerpadlo dokud není zcela prázdné. Potom jej opět vypněte. Nepřipojujte zpět
 • Všechny kohoutky nechejte otevřené, aby se nepoškodilo těsnění.

Popis možných závad membránového čerpadla

Vibrace způsobené jízdou po silnici nebo jiným převozem mohou poškodit potrubí nebo čerpadlo. Zkontrolujte vždy systém, zda není někde poškozen. Mnoho závad je pouze v malé netěsnosti systému. Zkontrolujte následující body s ostatními částmi systému.

Čerpadlo nepracuje/vadný obvod

 • Elektrické kontakty, pojistka nebo proudový chránič, hlavní spínač a zemnící vedení
 • Je motor horký? Je aktivovaný proudový chránič – po ochlazení se automaticky zapne
 • Je napětí na spínači? Propojte tlakový spínač. Pracuje čerpadlo?
 • Zkontrolujte správné napájecí napětí (+-10%) a kvalitu uzemnění
 • Přerušené vedení, vadný motor nebo nedostatečný průřez přívodních kabelů
 • Ucpané sítko – není voda zmrzlá?

Voda neteče správně/prská

 • Není ucpané sítko?
 • Je voda v nádrži nebo není vzduch v ohřívači vody?
 • Nepřisává si vstupní potrubí nebo přívod vzduch?
 • Není přívodní vedení ucpané nebo přiskřípnuté?
 • Zkontrolujte napájecí napětí při chodu čerpadla (+- 10%)
 • Nejsou ucpané ventily čerpadla nebo netečou?
 • Není poškozená hlava čerpadla nebo vadné upevňovací šrouby

Čerpadlo nevypíná/pracuje i při zavřených kohoutcích

 • Výstupní (tlakové) potrubí teče, zkontrolujte ventily zda netečou včetně ventilu toalety
 • Není ve výstupním vedení vzduch (ohřívač, hlava čerpadla)
 • Je napájecí napětí v pořádku (+-10 %)?
 • Není vadné těleso čerpadla nebo upevňovací šrouby?
 • Nejsou ventily zaseknuté nebo ucpané nečistotami nebo vyboulené těsnění?
 • Zkontrolujte tlakový spínač, zda není špatně nastaven

Hlučný nebo nerovnoměrný chod

 • Uvolněné potrubí
 • Není čerpadlo připojené tuhou hadicí – přenáší vibrace
 • Je čerpadlo uchyceno pružně?
 • Nejsou montážní nohy příliš stlačené nebo vadné?
 • Není hlava čerpadla volná? (3 dlouhé šrouby)
 • Vyndejte čerpadlo. Jde hluk z hlavy nebo motoru?

Časté spínání (zap/vyp)

 • Nastavte tlakový spínač
 • Vodní filtr/čistič musí být na separátním vedení
 • Zkontrolujte vedení zda není zúžené, příp. trysky v bateriích nebo sprchách

Únik vody z hlavy čerpadla nebo spínače

 • Uvolněné šrouby na spínači nebo hlavě čerpadla
 • Spínací membrána je prasklá nebo děravá

Servisní díly (obrázek 3)

Aby bylo zabezpečena dodávka správných dílů, objednávejte díly včetně celého názvu čerpadla, čísla, data výroby a dat ze štítku. Díly přijdou včetně kompletního návodu na opravu.

 • Spínač a horní díl hlavy čerpadla (nahrazuje všechny předchozí typy)
 • Díl ventilů
 • Díl pohonu
 • Motor
 • Kompletní hlava čerpadla (včetně dílů 1,2,3, nahrazuje předchozí typy)
Díly čerpadla Shurflo

Legenda k obrázku

 • Spínač a horní díl hlavy čerpadla
 • Díl ventilů
 • Díl pohonu
 • Motor
 • Kompletní hlava čerpadla

Záruky

Shurflo se zaručuje za bezchybný stav materiálu a mechanických dílů (v normálním provozu) RV Duty Fresh Water Pumps (tlakové čerpadlo na čistou vodu) po dobu 2 let ode dne prodeje. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné používání, špatnou instalaci nebo úpravy mimo výrobu Shurflo. Shurflo nehradí náklady na vymontování a namontování čerpadla nebo montáž příslušenství pokud je vadné. Shurflo se zavazuje po dobu trvání záruky k výměně nebo opravě vadného dílu (pokud bude reklamace oprávněná).

Vodní sestava k čerpadlu

Legenda k obrázku

1/A Čerpadlo 
1/B Sítko s otočnou přípojkou (snadné čištění) – přídavné příslušenství 
1/C Akumulátor - přídavné příslušenství 
1/D Regulátor tlaku k baterii - přídavné příslušenství 
1/E Regulátor tlaku k montáži na zeď - přídavné příslušenství 
1/F Hlavní rozvod vody 
1/G Hlavní ventil/vypouštěcí ventil 
1/H Vodní nádrž 
1/I Spínač 
1/J Pojistka 
1/K Ohřívač vody
Zapojení čerpadla

Legenda k obrázku

2/B Sítko s otočnou přípojkou 
2/L Šroub 
2/N 12,5 mm vysokotlaká hadice 
2/M Nerezové spony 
2/O Pojistka 
2/P Vstup čisté vody 
2/Q Montážní nohy 
2/R Baterie nebo uzemnění 
2/S Otočná spojka - přídavné příslušenství 
2/T Konektor 

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Membránové čerpadlo, Tříkomorové tlakové membránové čerpadlo Shurflo Junior, stavitelný tlak 1,1 až 2,1 bar, samonasávací do výšky 2,5m, 12V, 3,9A, 47W, koncovky 12mm jedna rovná a jedna zahnutá (koleno), výkon 7 litrů za minutu, vypínací tlak 1,4 bar.

Membránové čerpadlo Shurflo Trail King Junior 12V tlakové, 7 litrů/min

2 123,- Detail »


Samonasávací dvoumembránové tlakové čerpadlo, Je určena k systémům s více ventily, samonasávací do 1,5 m, hlučnost 65 dB, 5,5 l/min při 0,4 bar, 4 ltr/min při 1,5 bar, 20 - 25W, 130 x 80 x150 mm, automatické sepnutí při 1,5. Doporučeno k bojlerům.

Samonasávací dvoumembránové tlakové čerpadlo Comet 12V-4 litry/min 130 x 80 x 150mm

2 048,- Detail »


Membránové tlakové čerpadlo, Jediné samonasávací čerpadlo do 3 metrů s integrovaným filtrem a pružnou deskou k utlumení vibrací s výškou. Integrovaný nerezový filtr zabraňuje vnikání nečistot mezi membrány čerpadla a snadno se čistí. Tlakový spínač spíná čerpadlo automaticky při poklesu tlaku v systému pod 1,5 baru. Žádné problémy s oxidací, usazováním vápenitých složek, funguje dobře i v suchém stavu. Čerpadlo pracuje ve všech polohách, sada obsahuje hadičníky pro hadici o průměru 13 mm. Jeden rovný a druhý koleno 90 stupňů.

Membránové tlakové čerpadlo Fiamma Aqua 8 12V Aqua 6 litrů/min

2 384,- Detail »


Membránové tlakové čerpadlo, Jediné samonasávací čerpadlo do 3 metrů s integrovaným filtrem a pružnou deskou k utlumení vibrací s výškou. Integrovaný nerezový filtr zabraňuje vnikání nečistot mezi membrány čerpadla a snadno se čistí. Tlakový spínač spíná čerpadlo automaticky při poklesu tlaku v systému pod 1,5 baru. Žádné problémy s oxidací, usazováním vápenitých složek, funguje dobře i v suchém stavu. Čerpadlo pracuje ve všech polohách, sada obsahuje hadičníky pro hadici o průměru 13 mm. Jeden rovný a druhý koleno 90 stupňů.

Membránové tlakové čerpadlo Fiamma Aqua 8 12V Aqua - 10 litrů/min

2 421,- Detail »


Vodní elektrické ponorné čerpadlo, Kabel a hadice 10mm

Vodní elektrické ponorné čerpadlo Baewig Typ 04 10l za minutu 0,6bar 38 x 80mm

231,- Detail »


Membránové čerpadlo, Tříkomorové tlakové membránové čerpadlo Shurflo Junior, stavitelný tlak 2,0 až 3,2 bar, samonasávací do výšky 3,1m, 12V, 3,9A, 47W, koncovky 12mm jedna rovná a jedna zahnutá (koleno), výkon 10,6 litrů za minutu, vypínací tlak 2,1 bar.

Membránové čerpadlo Shurflo Trail King Highflo 12V tlakové, 10,6 litrů/min

2 793,- Detail »


Membránové čerpadlo, Tříkomorové tlakové čerpadlo Whisper King. Termická pojistka, maximální výkon 10,2ltr při 2,8 baru vypínacího tlaku, který je stavitelný od 2,1 do 3,5 baru. Samonasávací do 3,1 m, vestavěná zpětný ventil, maximální odpběr 4,5A (54W) při 12V, rozměr 212 x 128 x 113 mm, hmotnost 1,9 kg, včetně vodní filtrace, odolnost do 77°C.

Membránové čerpadlo Shurflo Whisper King 12V tlakové, 10,2 litrů/min, 5 let záruka

3 758,- Detail »Nahoru