Návod k použití krb na bioetanol


Návod k použití krb na bioetanol
Kategorie: Obecné informace o karavanech
Datum:
Aktualizace: 2014-02-13
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Bio-etanolovy krb

To je produkt, ktery si můžete umistit kdekoliv ve vašem domě nebo venku, na terase, zahradě. Lide se mohou těšit na skutečny oheň bez nutnosti instalovat komin. Bio-etanol hoři prakticky bez zbytků, větrani pomoci ventilace okna ve většině připadů stači.

Návod na použití krbu na bioetanol

Všeobecne bezpečnostni pokyny

 • Dodržujte narodni a mistni předpisy pro použivani tohoto vyrobku.
 • Tento vyrobek je pouze pro použiti s určenym palivem, Bio-etanol s minimalnim obsahem alkoholu 95%.
 • Tento vyrobek je možne použit jen ve větratelnych mistnostech, prosim, ujistěte se, že při použivani vyrobku je prostor přiměřeně ventilovany. Jestliže je větřani mistnosti dostatečne, je použiti vice podobnych vyrobků povolene, jestliže celkovy průtok paliva nepřesahuje 0,5 l / hod
 • Tento produkt může byt použity v domacnostech za učelem, pro ktery je určeny.
 • Tento produkt je možne použivat jen na stabilnim a rovnem povrchu.
 • Tento vyrobek neni vhodny pro nepřetržity provoz.
 • Tento vyrobek neni určeny pro použiti osobami (včetně děti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duševnymi schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce tykajici se použiti vyrobku osobou, ktera je zodpovědna za jejich bezpečnost.
 • Tento vyrobek se nepouživa jako realne vyhřivaci zařizeni.
 • Tento vyrobek nesmi byt použivany po padu, nebo jestliže existuji nejake znamky poškozeni nebo jestliže netěsni.
 • Tento vyrobek sa nesmi použivat v blizkosti jineho zdroje tepla.
 • Tento vyrobek se nesmi použivat na hodně větrnem mistě
 • Tento vyrobek nesmi byt použivany bez dozoru.
 • Tento vyrobek nepodpalujte dokud je ještě teply z předchoziho použivani
 • Neměňte konstrukci tohoto produktu.
 • Nepřekračujte maximalni uroveň Bio-etanol paliva v hořaku.
 • Nepokladejte žadne hořlave předměty na tento vyrobek.
 • Nepohybujte se v těsne blizkosti ohně během použivani
 • Vždy použivejte hasici přistroj pro uhašeni připadneho ohně.
 • Nepouživejte jine nahradni dily než doporučuje vyrobce, můžete si způsobit zraněni a zanik zaruky, na kterou mate narok.
 • Tento vyrobek musi byt vychladly před vyjmutim nebo vyměnou (nahradnich) dilů.
 • Všechny opravy by měli byt vykonane přislušnym kvalifikovanym servisnim partnerem.

Nebezpeči poraněni/poškozeni

 • Udržujte obal vyrobku mimo dosahu děti. Hrozi nebezpeči udušeni
 • Udržujte děti a domaci zviřata v dostatečne vzdalenosti od Bio-etanol paliva a samotneho vyrobku. Ujistěte se, že se řidite udaji (informacemi) na Bio-etanolovem palivu.
 • Bio-Etanol se nesmi pit. Při požiti, prosim vyhledejte okamžitě lekařskou pomoc a předložte obal vyrobku.
 • Jestliže se Bio-etanol rozleje na dřevěnou podlahu mebo kus nabytku, může zanechat stopy a poškodit nabytek.
 • Nepřipravujte jidlo v blizkosti ohně
 • Nepalte jiny material nad ohněm.
 • Skla a kovovych současti tohoto vyrobku se nesmite dotykat holyma rukama, protože plochy jsou během použivani horke a take zůstanou teple po nějakou dobu potom,co byl oheň uhašeny. Nedotykejte se zařizeni dokud neni uplně vychladlé.

Nebezpečí ohně

 • Nehašte požář vodou! Prosím, vždy postupujte ja je popsané v odstavci "Hašení Bio-etanolu".
 • Nepokládejte žádné předměty na výrobek nebo do výrobku.
 • Nezakrývejte ventilační otvory výrobku.
 • Nepřevzdušujte oheň (napr. pomocí sušiče vlasů).
 • Nekuřte, nejezte a nepijte při plnění hořáku Bio-etanol palivem
 • Tento výrobek sa nesmí přemísťovat jestliže je už v provozu nebo jestliže byl už naplněný Bio-etanolem.
 • Tento produkt by měl být zapálený potom, co je naplněný bioetanolem tak, jak je popsané v odstavci "Zapalování Bio-etanolu".
 • Jestliže je Bio-etanol vylitý na produkt nebo vedle produktu ihned ho utřete a potom ještě použije vodu a utřete postihnuté místo znovu tak, aby nehrozilo riziko náhodného vznícení.
 • Přes všechny bezpečnostní opatření, jestliže vypukne požár, můžete použít alkoholu odolnou pěnu nebo oxid uhličitý jako hasící prostředky.
 • Po celý čas užívání výrobku mějte adekvátní přístroj po ruce v případě vzniku požáru. * Příslušný kvalifikovaný servis: poprodejní oddělení výrobce nebo dovoze nebo jakákoliv osoba, která je kvalifikovaná, schválená a kompetentní vykonávat tento druh oprav s cílem, aby se zabránilo nebezpečí. V každém případě byste měli vrátit produkt tomuto servisu.

Funkce

 
Palivo:             Bio-etanol s minimalnim obsahem alkoholu 95%
Maximalni naplň:         300 ml Bio-etanolu
Minimalni vzdalenost od
jakehokoliv hořlaveho objektu:  1 m
Hmotnost:            1,51 kg
Maximalni doba hořeni:      60 minut  
Minimalni objem mistnosti:    66 m3

1 Montaž

Pozor: Aby se zabranilo neumyslnemu vyliti Bio-etanolu na časti vyrobku nebo v okoli jeho blizkosti, nikdy neumisťujte hořak do krbu když je již naplněny.

1. Dejte hořak do kovoveho ramu.
2. Vložte skleněne desky do určenych zařezů.
3. Ujistěte se, že vyrobek je umistěny na stabilnim a rovnem povrchu.
4. Povrch musi podporovat minimalni nosnost 10 kg. 

2 Přidani Bio-etanolu

1. Nevytahujte vlakno.
2. Použijte trychtyř na naliti Bio-etanolu do hořaku.
3. Při přidavani bio-etanolu prosim nepřekračujte maximalni vyznačene množstvi
  paliva.
   

3 Zapalovani Bio-etanolu

1. Zapalte hořak, ale buďte opatrni, může dojit k vybuchu nebo k plameni.
  Nezapalujte oheň zhora, musi byt zapalovany z boku. Udržujte bezpečnou
  vzdalenost od produktu.
2. Produkt může byt použivany v mistnostech odpovidajici velikosti. Velikost
  pokoje by měla byt minimalně 66 m3, což odpovida podlahove ploše 30 m2
  v mistnosti s vyškou 2,20 m
3. Ujitěte se, že vyrobek neni umistěny na mistech citlivych na teplo nebo
  hořlave zakladně, že nedochazi k akumulaci tepla. Za timto učelem zajištěni
  bezpečnosti by měl byt produkt vzdaleny od stropu nejmeně 1,8 m.
4. Prosim dodržujte minimalni vzdalenost 1 metr od jakehokoliv hořlaveho
  materialu a predmětů. 

Poznamka: v připadě, že Bio-etanol v hořaku se Vam opakovaně nedaři zapalit, je možne, že značna čast alkoholu je už odpařena; čimž se sniži zapalnost. V takovem připadě prosim počkejte několik mintt a potom zlikvidujte Bio-etanol, ktery je stale v hořaku. Bio-etanol by se měl likvidovat na sběrnem mistě pro nebezpečne latky.

4 Hašeni Bio-etanolu

Na hašeni ohně nepouživejte vodu! Nejlepši je použit hořak dokud Bio-etanol neni uplně vyčerpany. Toto je nejbezpečnějši způsob jak uhasit produkt a zabraňuje take pachu z alkoholu.

1. Umistěte uhašovaci zařizeni přimo nad otvor hořaku, aby se oheň uhasil.
2. Nechte otvor hořaku zavřeny a počkejte než zařizeni vychladne, nechte ho
  vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
3. Zlikvidujte Bio-etanol, ktery je ještě v hořaku. Při likvidaci nepouživejte
  odpadova mista WC, umyvadlo a podobně, ale zlikvidujte ho na sběrnem mistě
  pro nebezpečne latky. 

5 Přidani většiho množstvi Bio-etanolu

Nepřidavejte bio-etanol do aktivniho ohně nebo do hořaku jestliže je za řizeni ještě horke!

1. Nechte vyrobek vychladnout po dobu alespoň 30 minut s uzavřenym hořakem pote,
  co oheň byl uhašeny nebo Bio-etanol byl uplně použity jak je popsane
  v odstavci "Hašeni Bio-etanolu".
2. Doplňte hořak (jak je popsane v odstavci "Přidani Bio-etanolu")
3. Zapalte Bio-etanol (jak je popsane v odstavci "Zapalovani Bio-etanolu")
4. Upozorněni: v lahvi na bioetanol použite dřive se může vyskytovat trocha
  plynu. Tento plyn se může vznitit, pokud se bioetanol přibliži k hořaku, ktery
  neni vychladly 

Údržba

 • Tento výrobek musí být vychladlý před čištěním nebo uložením.
 • Nečistěte výrobek pomocí agresivních čističů, chemikálií mebo rozpouštědel
 • Ujistěte se, že žádný další Bio-etanol není v hořáku, také, že žádný Bio-etanol není rozlitý na částích výrobku nebo v blízkém okolí před čištěním.
 • Použijte měkký, mírně navlhčený hadřík a případně malé množství jemného čistícího prostředku pro čištění povrchů výrobku a jeho příslušenství.
 • Použijte teplou vodu a malé množství pracího prostředku na čištění hořáku pravidelně.
 • Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny části suché před dalším použitím nebo skladováním.

Skladovani

 • Jestliže chcete uložit produkt ujistěte se, že vyrobek a jeho přislušenstvi jsou vychladle a Bio-etanol neni uvnitř zařizeni. Jesliže Bio-etanol nebyl uplně spotřebovany, zlikvidujte zbytek Bio-etanolu na sběrnem mistě pro nebezpečne latky.
 • Tento vyrobek je třeba skladovat v čistem a suchem prostředi.
 • Vždy ukladejte bio-etanol do uzaviratelne a dobře označene nadoby.
 • Vzhledem k tomu, že Bio-etanol je vysoce hořlavy, misto skladovani musi byt chladne a nesmi byt vystavene přimemu slunečnamu zařeni. Musi byt vzdaleny od intenzivnich zdrojů tepla nebo otevřeneh ohně. Neuchovavejte nad 5 litrů bio-etanolu ve vaši domacnosti.

Odstraňovani problemů

                          
Problem           Potencialni přičina a řešeni 
Bio-Etanol se nevzněcuje  Je možne, že Bio-etanol v hořaku se Vam nepodaři
              zapalit ani po několika pokusech, protože vyznamna
              čast alkoholu se již odpařila, čimž se snižuje na
              bio-etanole jeho hořlavost. V tomto připadě je nutne
              počkat několik minut a potom se zbavit Bio-etanolu,
              ktery je ještě stale v hořaku. Třeba ho zlikvidovat
              na sběrnem mistě pro nebezpečnelatky.
V připadě požaru      Přes všechny bezpečnostni opatřeni jestliže vypukne
              požar, můžete použit pěnu odolnou vůči alkoholu nebo
              oxid uhličity jako hasici prostředky. Je nutne,
              abyste hasici přistroj skladovali v blizkosti
              bio-etanoloveho produktu.

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Stolní krb, Bezpečná a příjemná atmosféra, bez zvuku a kouře. Krb lze kdykoliv uchopit a přenést. Plášť ocelový, nerezový hořák, bezpečnostní sklo 3mm, hasící norma DIN 47341 2011, velikost skla 30 x 11 x 0,3cm, rozměr 35 x 18 x 14cm, 1,51kg

Stolní krb Tristar Design Tisch-Kamin na bioetanol

682,- Detail »Nahoru