Návod k použití stolní lampa na bioetanol


Návod k použití stolní lampa na bioetanol
Kategorie: Obecné informace o karavanech
Datum:
Aktualizace: 2014-02-13
Hodnocení:
Doporučit:

Příspěvků: Počet příspěvků

Návod na použití lampy na bioetanol

Upozorněni Prosim přečtěte si tento navod pozorně předtim než začnete vyrobek použivat. Uschovejte ho pro budouci použiti a po dobu vlastněni tohoto produktu. Uložte ho spolu se zaručnim listem a dokladem o pořizeni a pokud je to možne i s krabici produktu.

Návod na použití lampy na bioetanol

Bio-etanol lampa je produkt, ktery si můžete umistit kdekoliv ve vašem domě nebo venku, na terase, zahradě. Lide se mohou těšit na skutečny oheň bez nutnosti instalovat komin. Bio-etanol hoři prakticky bez zbytků, větrani pomoci ventilace okna ve většině připadů stači. /p>

Všeobecne Bezpečnostni pokyny

 • Dodržujte narodni a mistni předpisy pro použivani tohoto vyrobku.
 • Tento vyrobek je pouze pro použiti s určenym palivem, Bio-etanol s minimalnim obsahem alkoholu 95%.
 • Tento vyrobek je možne použit jen ve větratelnych mistnostech, prosim, ujistěte se, že při použivani vyrobku je prostor přiměřeně ventilovany. Jestliže je větřani mistnosti dostatečne, je použiti vice podobnych vyrobků povolene, jestliže celkovy průtok paliva nepřesahuje 0,5 l / hod
 • Tento produkt může byt použity v domacnostech za učelem, pro ktery je určeny.
 • Tento produkt je možne použivat jen na stabilnim a rovnem povrchu.
 • Tento vyrobek neni vhodny pro nepřetržity provoz.
 • Tento vyrobek neni určeny pro použiti osobami (včetně děti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo duševnymi schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostali instrukce tykajici se použiti vyrobku osobou, ktera je zodpovědna za jejich bezpečnost.
 • Tento vyrobek se nepouživa jako realne vyhřivaci zařizeni.
 • Tento vyrobek nesmi byt použivany po padu, nebo jestliže existuji nejake znamky poškozeni nebo jestliže netěsni.
 • Tento vyrobek sa nesmi použivat v blizkosti jineho zdroje tepla.
 • Tento vyrobek se nesmi použivat na hodně větrnem mistě
 • Tento vyrobek nesmi byt použivany bez dozoru.
 • Tento vyrobek nepodpalujte dokud je ještě teply z předchoziho použivani
 • Neměňte konstrukci tohoto produktu.
 • Nepřekračujte maximalni uroveň Bio-etanol paliva v hořaku.
 • Nepokladejte žadne hořlave předměty na tento vyrobek.
 • Nepohybujte se v těsne blizkosti ohně během použivani
 • Vždy použivejte hasici přistroj pro uhašeni připadneho ohně.
 • Nepouživejte jine nahradni dily než doporučuje vyrobce, můžete si způsobit zraněni a zanik zaruky, na kterou mate narok.
 • Tento vyrobek musi byt vychladly před vyjmutim nebo vyměnou (nahradnich) dilů.
 • Všechny opravy by měli byt vykonane přislušnym kvalifikovanym servisnim partnerem (*). Nebezpeči poraněni/poškozeni
 • Udržujte obal vyrobku mimo dosahu děti. Hrozi nebezpeči udušeni
 • Udržujte děti a domaci zviřata v dostatečne vzdalenosti od Bio-etanol paliva a samotneho vyrobku. Ujistěte se, že se řidite udaji (informacemi) na Bio-etanolovem palivu.
 • Bio-Etanol se nesmi pit. Při požiti, prosim vyhledejte okamžitě lekařskou pomoc a předložte obal vyrobku.
 • Jestliže se Bio-etanol rozleje na dřevěnou podlahu mebo kus nabytku, může zanechat stopy a poškodit nabytek.
 • Nepřipravujte jidlo v blizkosti ohně
 • Nepalte jiny material nad ohněm.
 • Skla a kovovych současti tohoto vyrobku se nesmite dotykat holyma rukama, protože plochy jsou během použivani horke a take zůstanou teple po nějakou dobu potom,co byl oheň uhašeny. Nedotykejte se zařizeni dokud neni uplně vychladle. Nebezpeči ohně
 • Nehašte požař vodou! Prosim, vždy postupujte ja je popsane v odstavci "Hašeni Bio-etanolu".
 • Nepokladejte žadne předměty na vyrobek nebo do vyrobku.
 • Nezakryvejte ventilačni otvory vyrobku.
 • Nepřevzdušujte oheň (napr. pomoci sušiče vlasů).
 • Nekuřte, nejezte a nepijte při plněni hořaku Bio-etanol palivem
 • Tento vyrobek sa nesmi přemisťovat jestliže je už v provozu nebo jestliže byl už naplněny Bio-etanolem.
 • Tento produkt by měl byt zapaleny potom, co je naplněny bioetanolem tak, jak je popsane v odstavci "Zapalovani Bio-etanolu".
 • Jestliže je Bio-etanol vylity na produkt nebo vedle produktu ihned ho utřete a potom ještě použije vodu a utřete postihnute misto znovu tak, aby nehrozilo riziko nahodneho vzniceni.
 • Přes všechny bezpečnostni opatřeni, jestliže vypukne požar, můžete použit alkoholu odolnou pěnu nebo oxid uhličity jako hasici prostředky.
 • Po cely čas uživani vyrobku mějte adekvatni přistroj po ruce v připadě vzniku požaru. * Přislušny kvalifikovany servis: poprodejni odděleni vyrobce nebo dovoze nebo jakakoliv osoba, ktera je kvalifikovana, schvalena a kompetentni vykonavat tento druh oprav s cilem, aby se zabranilo nebezpeči. V každem připadě byste měli vratit produkt tomuto servisu.

Funkce

Palivo:                   Bio-etanol s minimálním obsahem alkoholu 95%
Maximální náplň:              150 ml Bio-etanolu
Minimální vzdálenost od jakéhokoliv
hořlavého objektu:             1 m
Hmotnost:                  2.1 kg
Maximální doba hoření:           70 minut
Minimální objem místnosti:         66m3

1 Montáž

Pozor: Aby se zabranilo neumyslnemu vyliti Bio-etanolu na časti vyrobku nebo v okoli jeho blizkosti, nikdy neumisťujte hořak do Bio-etanol lampa když je již naplněny.

1. Připevněte spodni deska na krbu se šroubem.
2. Dejte hořak do kovoveho ramu.
3. Ujistěte se, že vyrobek je umistěny na stabilnim a rovnem povrchu.
4. Povrch musi podporovat minimalně 10 kg.

2 Přidani Bio-etanolu

1. Nevytahujte vlakno.
2. Použijte trychtyř na naliti Bio-etanolu do hořaku
3. Při přidavani bio-etanolu prosim nepřekračujte maximalni vyznačene množstvi paliva.

3 Zapálení bioetanolu

1. Zapalte hořak, ale buďte opatrni, může dojit k vybuchu nebo k plameni.Nezapalujte oheň
  zhora, musi byt zapalovany z boku. Udržujte bezpečnou vzdalenost od produktu.
2. Produkt může byt použivany v mistnostech odpovidajici velikosti. Velikost pokoje by
  měla byt minimalně 66 m3, což odpovida podlahove ploše 30 m2 v mistnosti s vyškou 2,20 m
3. Ujistěte se, že vyrobek neni umistěny na mistech citlivych na teplo nebo hořlave
  zakladně, že nedochazi k akumulaci tepla. Za timto učelem zajištěni bezpečnosti by měl
  byt produkt vzdaleny od stropu nejmeně 1,8 m.
4. Prosim dodržujte minimalni vzdalenost 1 metr od jakehokoliv hořlaveho materialu

Poznamka: v připadě, že Bio-etanol v hořaku se Vam opakovaně nedaři zapalit, je možne, že značna čast alkoholu je už odpařena; čimž se sniži zapalnost. V takovem připadě prosim počkejte několik mintt a potom zlikvidujte Bio-etanol, ktery je stale v hořaku. Bio-etanol by se měl likvidovat na sběrnem mistě pro nebezpečne latky.

4 Hašeni Bio-etanolu

Na hašeni ohně nepouživejte vodu!

Nejlepši je použit hořak dokud Bio-etanol neni uplně vyčerpany. Toto je nejbezpečnějši způsob jak uhasit produkt a zabraňuje take pachu z alkoholu.

1. Umistěte uhašovaci zařizeni přimo nad otvor hořaku, aby se oheň uhasil.
2. Nechte otvor hořaku zavřeny a počkejte než zařizeni vychladne, nechte ho
  vychladnout po dobu alespoň 30 minut.
3. Zlikvidujte Bio-etanol, ktery je ještě v hořaku. Při likvidaci nepouživejte odpadova mista
  WC, umyvadlo a podobně, ale zlikvidujte ho na sběrnem mistě pro nebezpečne latky. 

5 Přidani většiho množstvi Bio-etanolu

Nepřidavejte bio-etanol do aktivniho ohně nebo do hořaku jestliže je za řizeni ještě horke!

1. Nechte vyrobek vychladnout po dobu alespoň 30 minut s uzavřenym hořakem pote, co oheň
  byl uhašeny nebo Bio-etanol byl uplně použity jak je popsane v odstavci
  "Hašeni Bio-etanolu".
2. Doplňte hořak (jak je popsane v odstavci "Přidani Bio-etanolu")
3. Zapalte Bio-etanol (jak je popsane v odstavci "Zapalovani Bio-etanolu")
4. Upozorněni: v lahvi na bioetanol použite dřive se může vyskytovat trocha plynu. Tento
  plyn se může vznitit, pokud se bioetanol přibliži k hořaku, ktery neni vychladly. 

Udržba

 • Tento vyrobek musi byt vychladly před čištěnim nebo uloženim.
 • Nečistěte vyrobek pomoci agresivnich čističů, chemikalii mebo rozpouštědel
 • Ujistěte se, že žadny dalši Bio-etanol neni v hořaku, take, že žadny Bio-etanol neni rozlity na častich vyrobku nebo v blizkem okoli před čištěnim.
 • Použijte měkky, mirně navlhčeny hadřik a připadně male množstvi jemneho čisticiho prostředku pro čištěni povrchů vyrobku a jeho přislušenstvi.
 • Použijte teplou vodu a male množstvi praciho prostředku na čištěni hořaku pravidelně.
 • Po vyčištěni zkontrolujte, zda jsou všechny časti suche před dalšim použitim nebo skladovanim. Skladovani
 • Jestliže chcete uložit produkt ujistěte se, že vyrobek a jeho přislušenstvi jsou vychladle a Bio-etanol neni uvnitř zařizeni. Jesliže Bio-etanol nebyl uplně spotřebovany, zlikvidujte zbytek Bio-etanolu na sběrnem mistě pro nebezpečne latky.
 • Tento vyrobek je třeba skladovat v čistem a suchem prostředi.
 • Vždy ukladejte bio-etanol do uzaviratelne a dobře označene nadoby.
 • Vzhledem k tomu, že Bio-etanol je vysoce hořlavy, misto skladovani musi byt chladne a nesmi byt vystavene přimemu slunečnamu zařeni. Musi byt vzdaleny od intenzivnich zdrojů tepla nebo otevřeneh ohně. Neuchovavejte nad 5 litrů bio-etanolu ve vaši domacnosti.

Odstraňovani problemů

Problém                   Potenciální příčina a řešení
 
Bio-Etanol se nevzněcuje Je možne, že Bio-etanol v hořaku se Vam nepodaři zapalit ani po
             několika pokusech, protože vyznamna čast alkoholu se již
             odpařila, čimž se snižuje na bio-etanole jeho hořlavost. V
             tomto připadě je nutne počkat několik minut a potom se zbavit
             Bioetanolu, ktery je ještě stale v hořaku. Třeba ho zlikvidovat 
             na sběrnem mistě pro nebezpečne latky.
 V případě požáru     Přes všechny bezpečnostni opatřeni jestliže vypukne požar,
             můžete použit pěnu odolnou vůči alkoholu nebo oxid uhličity
             jako hasici prostředky. Je nutne, abyste hasici přistroj
             skladovali v blizkosti bio-etanoloveho produktu. 

Staň se autorem a zaplatíme ti práci zbožím z eshopu

Link QR do mobilu


QR kód (anglicky: QR Code) je uskupení dat v obrázku ve tvaru čtverce. QR kód znatelně usnadní práci s internetem. Pokud máte nainstalovanou aplikaci pro čtení kódu, stačí zaměřit objektiv fotoaparátu na QR kód a jen chvilku počkat. Info zde.


Související zboží

Stolní krb, Bezpečná a příjemná atmosféra, bez zvuku a kouře. Krb lze kdykoliv uchopit a přenést. Plášť ocelový, nerezový hořák, bezpečnostní sklo 3mm, hasící norma DIN 47341 2011, velikost skla 30 x 11 x 0,3cm, rozměr 35 x 18 x 14cm, 1,51kg

Stolní krb Tristar Design Tisch-Kamin na bioetanol

682,- Detail »Nahoru